Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Effectivents 

www.effectivents.nl info@effectivents.nl

Van: Effectivents Strijpsel 15, 5271 ZG Sint Michielsgestel K.v.K. Hilversum 32090914Art.1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Effectivents : de dienstverlener en tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever : de wederpartij van Effectivents Overeenkomst : de overeenkomst tussen Effectivents en de Opdrachtgever voor het verlenen van diensten. Art. : artikel

Art.2 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Effectivents en een Opdrachtgever waarop Effectivents deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Effectivents, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen, tenzij in overleg vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art.3 Aanbiedingen en offertes m.b.t. de organisatie van evenementen 1. De door Effectivents gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. De door de Effectivents gemaakte offertes zijn voorts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Effectivents is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro en exclusief BTW tenzij anders aangegeven. 4. Opdrachten volgende uit de offertes dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Effectivents een aanvang maakt met de uitvoering van werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de offerte als het overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Effectivents pas nadat deze schriftelijk door Effectivents zijn bevestigd. 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Effectivents daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Effectivents anders aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Effectivents niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Art.4 Uitvoering van de overeenkomst m.b.t. de organisatie van evenementen 1. Effectivents zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Effectivents het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Alsdan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.


3. Effectivents is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Effectivents is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Effectivents kenbaar behoorde te zijn. 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door Effectivents mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Effectivents zijn verstrekt, heeft Effectivents het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Een en ander is onverminderd het recht van Effectivents om door Opdrachtgever volledig schadeloos gesteld te worden. 5. Opdrachtgever vrijwaart Effectivents voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Art.5 Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Effectivents de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 3. Indien een vast honorarium of vaste organisatiefee is overeengekomen zal Effectivents daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het honorarium of de organisatiefee tot gevolg heeft. 4. In afwijking van lid 3 zal Effectivents geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Effectivents kunnen worden toegerekend.

Art.6 Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst tussen Effectivents en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk totdat de uitvoering van het betreffende project is gerealiseerd en het project zowel organisatorisch als administratief is afgehandeld.

Art.7 Honorarium, organisatiefee of deelnamekosten 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium (in geval van adviesdiensten of maatwerk- cq. in-company trainingen) of organisatiefee (in geval van evenementenorganisatie) overeenkomen. 2. Indien geen vast honorarium of vaste organisatiefee wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de vooraf overeengekomen uurtarieven van Effectivents. 3. In geval van open trainingen of betaalde events van Effectivents gelden deelname- c.q. inschrijfkosten per deelnemer. Deze staan weergegeven op de website www.effectivents.nl. of op www.effectivent.nl. Middels inschrijving/aanmelding voor een open training of betaald event via de website van of email aan Effectivents accepteert de inschrijvende partij de op de website vermelde kosten. De aanmelding/inschrijving is vanaf het moment van aanmelden definitief en onherroepelijk. 4. Het honorarium, de organisatiefee, eventuele kostenramingen of deelnamekosten zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Art.8 Betaling 1. Bij inschrijving voor open trainingen of betaalde events dient vooraf het gehele inschrijfgeld te worden voldaan. 2. In het geval van evenementenorganisatie geldt bij definitieve boeking een aanbetaling van 50% van de totale verwachte omzet (inclusief BTW), te voldoen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement. Effectivents behoudt zich voorts het recht voor een hoger percentage van aanbetaling te eisen indien hier aanleiding toe is als gevolg van algemene voorwaarden van derden of wanneer volgens Effectivents sprake is van verhoogd financieel risico. 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Effectivents aan te geven wijze in Euro’s. Deze bepaling geldt voor zowel aanbetalingen, vooruitbetalingen als eindfacturen. 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd, ter hoogte van de wettelijke rente, vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Effectivents op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Art.9 Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Effectivents geleverde zaken, waaronder mede begrepen evenement- en trainingsconcepten, blijven eigendom van Effectivents totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Effectivents gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Art.10 Incassokosten 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 2. Indien Effectivents hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Art.11 Opzegging / annulering 1. Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst annuleert die betrekking heeft op de organisatie van een evenement in opdracht een opdrachtgever, dan gelden de voorwaarden conform Uniforme Voorwaarden Horeca, namelijk: a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor aanvang van het evenement is Opdrachtgever geen vergoeding verplicht. b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 10% van de totale verwachte omzet te betalen. c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 15% van de totale verwachte omzet te betalen. d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 35% van de totale verwachte omzet te betalen. e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 60% van de totale verwachte omzet te betalen. f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 85% van de totale verwachte omzet te betalen.

g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 100% van de totale verwachte omzet te betalen.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Effectivents recht op volledige compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, gerealiseerde werkuren en reeds gemaakte (reserverings-) kosten. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. 2. Indien Opdrachtgever een overeenkomst annuleert die betrekking heeft op de verzorging van een open training of betaalde deelname aan een event dat georganiseerd wordt door Effectivents en waarvoor betaalde deelname geldt, dan geldt het volgende: a. De aanmelding/inschrijving is bindend vanaf het moment van aanmelding/inschrijving via het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website van Effectivents, danwel via een aanmelding via e-mail gericht aan Effectivents. b. Bij eventuele verhindering door overmacht is de oorspronkelijke cursist/deelnemer, in overleg, gerechtigd een collega diens trainingsplaats te laten overnemen. Afhankelijk van beschikbaarheid op andere trainingsdagen voor dezelfde training als waarvoor is ingeschreven, is het in sommige gevallen tevens mogelijk de trainingsdeelname te verplaatsen naar een andere datum. Dit te allen tijde in overleg met en na goedkeuring door Effectivents. 3. Indien Opdrachtgever een overeenkomst annuleert die betrekking heeft op de verzorging van een incompany training dan geldt het volgende: a. Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de training is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen som verschuldigd of in overleg wordt een andere datum gepland. b. Bij annulering binnen 1 maand voor geplande trainingsdatum is de Opdrachtgever de volledig overeengekomen som verschuldigd of in overleg wordt een andere datum gepland. 4. Voor zover de daadwerkelijke kosten van de zijde van Effectivents ten gevolge van de annulering de kosten overstijgen van de kosten genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is Effectivents gerechtigd de meerkosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 5. Effectivents behoudt zich tot 4 weken voor de training het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de betreffende training te annuleren. In dit geval ontvangen ingeschreven deelnemers hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk 4 weken van tevoren bericht. Deelnemer kan zich dan in overleg inschrijven voor alternatieve trainingsdata of kiezen voor restitutie van het volledige inschrijfgeld. 6. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever die betrekking heeft op adviesdiensten, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Effectivents zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Effectivents, zal Effectivents in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Art.12 Opschorting en ontbinding 1. Effectivents is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst (waaronder de genoemde betalingsverplichtingen) niet of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Effectivents ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; - Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is Effectivents bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Effectivents heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt dan wel het faillissement voor haar wordt aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Hieronder wordt tevens verstaan het toepasselijk verklaren van de regeling als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet. Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding. 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Effectivents op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Effectivents de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Art.13 Aansprakelijkheid 1. Indien Effectivents aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Indien Effectivents aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale som van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 5.000 Euro. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Effectivents in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Effectivents aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Effectivents toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij Effectivents meldt. 5. Voor zover Effectivents bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranciers van derden, waarop Effectivents weinig of geen invloed kan uitoefenen, of redelijkerwijs niet mag worden verwacht van Effectivents om over de specifieke kennis te beschikken een specifieke dienst, uitgevoerd door derden als zodanig te kunnen beoordelen op een veilige en correcte uitvoering, kan Effectivents op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Effectivents of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Effectivents.

6. Effectivents is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Effectivents of haar ondergeschikten. 8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Effectivents tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 maand. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 3 maanden waarbinnen Effectivents tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

Art.14 Risico-overgang 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Art.15 Overmacht 1. Effectivents is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Effectivents geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Effectivents niet in staat is de verplichtingen na te komen. 3. Effectivents kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Art.16 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Effectivents zich de rechten en bevoegdheden voor die Effectivents toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door Effectivents verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, trainingsprogramma’s, ontwerpen, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Effectivents worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Art.17 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op elke overeenkomst tussen Effectivents en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.